Všeobecné obchodní podmínky společnosti Meritum Software s.r.o.,
IČ: 25071327, se sídlem Sudoměřská 37, Praha 3, 130 00

 

1. Preambule
Tyto VOP upravují podmínky poskytování produktů a služeb (dále jen „Produkty“) společnosti Meritum Software s.r.o.,IČ 25071327, se sídlem Sudoměřská 37, Praha 3, 130 00, zapsané v OR, vedeném městským soudem v Praze , oddíl C, vložka 47135 (dále  jen „Prodávající“), na základě smlouvy, resp. akceptované nabídky, mezi Prodávajícím  a kupujícím produktů (dále jen „Kupující“) . Produktem jsou míněny databáze podnikatelských subjektů a bytových jednotek nebo časově omezené licence k software pro správu databáze podnikatelských subjektů (dále jen „Databáze“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

2. Definice

1. Prodávající

Prodávajícím je společnost Meritum Software s.r.o., IČ:25071327, se sídlem Sudoměřská 37, Praha 3, 130 00, zapsaná v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47135.

2. Kupující

Kupujícím je

- osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku)

· osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

 

3. Databáze

Databáze jsou:

·         Databáze podnikatelských subjektů, registrovaných  v ČR, SR, DE, PL, AT, CH

·         Oborové databáze podnikatelských subjektů v ČR

·         Regionální databáze podnikatelských subjektů v ČR

·         Licenční klíče k software na přístup k databázi podnikatelských subjektů v ČR

·         Databáze bytových jednotek ČR, SR

 

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 

4. Zpracování údajů

Prodávající prohlašuje, že v rámci obchodní činnosti pracuje s veřejně dostupnými informacemi podnikatelských subjektů a bytových jednotek a že nepracuje s osobními údaji ve smyslu zákona  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, nařízení EU 2016/679 tzv. směrnice GDPR a ostatních právních předpisů platnými na území ČR. Data o podnikatelských subjektech, která budou získaná v souvislosti s obchodní činností, budou zpracována v nezbytně nutném zákonném rozsahu a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Kupující poskytnutím uvedených identifikačních údajů a zaškrtnutím potvrzujícího boxu „Souhlas se zasíláním obchodních sdělení“ dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy, byly zpracovány Prodávajícím k zasílání informací a obchodních sdělení o činnosti prodávajícího, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním zprávy se žádostí na odhlášení na email: info@meritum.cz).

 

 

5. Ochrana osobních údajů

Databáze poskytované Prodávajícím neobsahují osobní údaje, pokud Kupující nepožádá při exportu o jejich automatizované doplnění. V případě výše uvedeného doplnění jmen a příjmení osob bere Kupující na vědomí, že se může stát správcem osobních údajů obsažených v databázích a v tom případě přejímá důsledky z této role vyplývající. Prodávající prohlašuje, že veškerá poskytnutá data jsou získána v souladu s platnou legislativou ČR a pocházejí z veřejných zdrojů. Prodávající nenese zodpovědnost za využití poskytnutých databází Kupujícím.

 

6. Zpracování osobních údajů

V případě, že Prodávající (v roli zpracovatele) bude na základě smlouvy pro Kupujícího (v roli správce) zpracovávat osobní údaje, Kupující výslovně pověří Prodávajícího zpracováním osobních údajů, které Kupující

Prodávajícímu poskytne. Prodávající se jako zpracovatel zavazuje:

-          Přijmout taková technická a organizační opatření, která zajistí dostatečnou úroveň zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům a manipulaci s nimi.

-          V případě, že bude zpracováním dat pověřena třetí osoba, vyžádá si Prodávající od Kupujícího souhlas s tímto postupem.

-          Prodávající zajistí závazek mlčenlivosti všech osob, které se podílejí na zpracování dat nebo mohou s daty přijít do styku.

-          Zpracovávat osobní údaje dle pokynů správce.

-          Po ukončení zpracování vymazat poskytnutá data z datových nosičů.

 

 

 

7. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách, emailem či telefonicky.  Kupní Smlouva vzniká odsouhlasením nabídky zaslané Kupujícímu Prodávajícím a to prostřednictvím emailu. Přijetí objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Při objednávce Databáze se Kupující zavazuje předem uhradit Prodávajícímu celou kupní cenu Databází. Prodávající je povinen zaslat Databáze až v okamžiku úhrady plné výše kupní ceny Kupujícím. K úhradě zálohy akceptuje Prodávající platební podmínky uvedené v části 5. těchto VOP. Kupní cena je vratná pouze v případě, kdy Prodávající není schopen zajistit dodání Databází Kupujícímu.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly v objednávce chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 3 let ode dne jejího uzavření.

 

8. Cena a platba

Nabídka a ceny uváděné na webových stránkách nebo cenové kalkulace zpracované ke službám na míru, jsou smluvní aktuální konečné a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím nabízeny. Z podstaty prodeje Databází vyplývá, že náklady na dopravu jsou nulové. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u Databáze v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Při platbě kartou je automaticky v okamžiku uskutečnění platby Prodávajícím Kupujícímu vystavena účtenka EET. Kupující může Databáze převzít zásadně až po jejich úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání Databází, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato skutečnost vznikla. Databáze zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny majetkem Prodávajícího. Prodávající akceptuje následující platební podmínky: Platba kartou, Platba bankovním převodem.

Splatnost v případě platby zálohovou fakturou je 10 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přičemž Kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla již připsána na účet Prodávajícího.

 

9. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku databází nebo pronájmu licence zasláním Databáze kupujícímu emailem. Dodací lhůta je maximálně 10 dnů. Součástí dodávky nejsou žádné další operace s databázemi. Společně s potvrzujícím emailem o platbě obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

Dodací lhůta začíná u databází běžet datem připsání kupní ceny na účet Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky: Elektronicky

Po převzetí databáze není možnost vrácení nebo výměny databází.

 

10. Záruka a servis

Doručitelnost poštovních adres je předpokládána na úrovni 90 %. Funkčnost telefonního čísla je předpokládána na úrovni 90 %. Za nedoručitelnou je pokládaná adresa, jejíž zásilka byla vrácena Českou poštou jako nedoručitelná. Za nefunkční telefonní číslo je považováno neexistující telefonní číslo. Záruka doručitelnosti adres nebo funkčnosti telefonů Databáze platí, s ohledem na četnost změn, 60 dnů.

Prodávající nenese odpovědnost za škody, způsobené použitím kontaktů.

Databáze je určena pro obchodní a marketingové aktivity klienta a není určena pro další prodej nebo distribuci, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

Kontaktní informace (včetně emailových kontaktů) je možné použít pouze podle platné legislativy ČR. Tyto kontaktní informace neobsahují souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. MERITUM SOFTWARE, s.r.o. nenese odpovědnost za škody způsobené použitím e-mailových adres v rozporu s platnou legislativou ČR.

  

11. Reklamační řád

Nedoručitelné adresy nebo nefunkční telefony je nutno předat Kupujícím Prodávajícímu nejpozději do 60 dnů od data prodeje. V případě, že byly kontakty exportovány ze software, je nutno předat nefunkční kontakty do 60 dnů od data exportu kontaktů.

Data musí být předána v elektronické podobě ve formátu xls.

Pokud nedoručitelnost adres nebo nefunkčnost telefonů přesáhne 10% z počtu dodaných kontaktů, je prodávající povinen nahradit vadné kontakty kupujícímu dodáním jiných kontaktů, nebo, pokud to není možné vrácením poměrné části kupní ceny.

Náprava musí být Prodávajícím zjednána nejpozději do 30 dnů od nahlášení vadných dat.

 

12. Ukončení Smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud Databázi neobdrží ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy..

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

 

13. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost Městského soudu v Praze pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc Městského soudu v Praze.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2018  a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

 

123movies