cs-CZen-GB

Webportfolio - software pro správu finančních portfolií

 • Zabezpečuje obchodování, vypořádání, analýzu, účtování a výkaznictví portfolia.
 • Obchoduje s instrumenty kapitálového, dluhopisového, derivátového, peněžního, nemovitostního trhu.
 • Vede evidenci podílníků, eviduje prodeje/odkupy podílových listů.
 • Je ušité na míru zákazníka. Před implementací provedeme důkladnou analýzu prostředí a procesů.
 • Pracuje jako "tenký klient" v prostředí webu a je kompatibilní s většinou současných prohlížečů.
 • Aplikace běží centralizovaně na firemním internetovém serveru a data jsou uložena na SQL-serveru.

Moduly

 • Obchody - evidence deal-ticketů, pokynů, výpočet pořizovacích cen
 • Vypořádání - evidence běžných účtů, párování plateb, závazky / pohledávky
 • RFT - řízení finančních toků, evidence a projekce cash flow, sledování finančních zdrojů
 • Přecenění - výpočet tržní hodnoty portfolií, výpočet nerealizovaných výnosů, ...;
 • Analýza - analytické nástroje, struktura výnosů, výkonnost, durace, cash flow, daně, ...
 • Limity - zákonné a statutární limity, pre-deal/post-deal checking, kontroly obchodů proti tržním cenám, …
 • Účetnictví - automatizované účetnictví finančních portfolií
 • Výkaznictví FINUM - výkaznictví finančního umístění včetně kategorizace a dimenzí
 • Výkaznictví ČNB - zákonné vykazování - sestavy
 • Konso - automaticky vytváří a synchronizuje nezávislé konsolidované portfolio
 • Kurzové vztahy - člení cizoměnová aktiva do kurzových vztahů, eviduje zajišťovací swapy a forwardy a vypočítává míru kurzového zajištění v čase.
 • Risk Management - Ŕízení rizik (Value at risk, Tracking error )
 • Podílník - evidence podílníků a obchodů s vlastními podíly, výkaznictví pro podílníky
 • Deriváty - rozšíření systému o FX-Swapy, Cap/Floor/Collar, FRA, Futures, Opce, ...
 • Jádro - Číselníky (portfolia, subportfolia, protistrany, brokeři, správci, ...), Instrumenty - evidence finančních instrumentů, kupony, dividendy, tržní ceny, Komunikace - importy/exporty ze systému, Administrace - zaměstnanci a jejich role, přístupová práva, logování, ..., JOB-PLANNER - automatické spouštění jobů

Podporované typy instrumentů

 • Akcie, Podíly, SRO
 • Obligace, Zero-Bond, HZL
 • Pokladniční poukázka, Směnka
 • Depozitum, Úvěr, Půjčka, Depozitní certifikát, Investiční certifikát
 • FX-spot, FX-forward, FX-swap
 • Nemovitost, Umělecký předmět, Ostatní aktiva, Ostatní pasiva
 • CC-swap, IR-swap, Cap, Floor Collar, FRA, Futures, Opce

Podporované operace

 • Nákup, Prodej, Maturita
 • Buy/Sell, Sell/Buy, REPO, Revers REPO
 • Inkaso kuponu, Inkaso Dividendy, Call opce
 • Vyskladnění, Naskladnění, Převody mezi subportfolií, Fixace reálných hodnot
 • Změna nominálu, Změna ISINu
 • Zobchodování, Vypořádání 1/2 nohy swapu

Proces Implementace

 • Analýzu stávajících procesů a datových rozhraní
 • Analýza stávajících datových zdrojů
 • Konzultace se zákazníkem, analýza potřeb
 • Návrh řešení - včetně datových rozhraní
 • Vývoj (přizpůsobení) datových rozhraní a uživatelských sestav
 • Migrace stávajících dat
 • Školení administrátorů a uživatelů
 • Testovací provoz - dohled nad uživateli v počáteční fázi

Obchodní a licenční strategie

 • Všechny části WEBPORTFOLIA jsou ve výhradním vlastnictvím dodavatele.
 • Subdodávky v rámci customizace a následného vývoje má dodavatel vyřešeny tak, aby nebylo porušeno autorské právo.
 • WEBPORTFOLIO dodáváme prostřednictvím pronájmu uživatelských licencí, pokud se nedohodneme jinak.
 • Po dobu provozu zajistíme trvalý rozvoj systému prostřednictvím pravidelných nebo ad-hoc plně automatizovaných releasů.
 • Po dobu provozu garantujeme přizpůsobení funkčnosti systému legislativě a vyhláškám ČNB.
 • Garantujeme včasný servisní zásah. K dispozici je Infolinka v pracovních dnech v čase 9 -17.
 • Garantuje součinnost při customizaci dle přání zákazníka (pokud tím není porušena integrita a bezpečnost systému nebo zákonnost).
 • Garantujeme poskytnout školení uživatelům nebo administrátorům na přání zákazníka.

Naše priorita č. 1 je BEZPEČNOST DAT

Data jsou bezpečně uložena na MS SQL serveru, který komunikuje výhradně s firemním internetovým serverem, který komunikuje zabezpečeně s webovým prohlížečem. Logují se veškeré přístupy do systému, veškeré spuštěné procedury, veškeré datové změny. V systému lze nastavit bezpečnostní politiku přístupů a hesel. U důležitých evidencí, jako jsou např. deal tickety lze nastavit validaci metodou „4 očí“. Důležitým prvkem bezpečnosti jsou flexibilní uživatelská práva. Pro uživatelsky definované role lze diferencovaně nastavovat práva pro menu, formuláře, data.   

Naše priorita č. 2 je AUTOMATIZACE

Automatizace šetří peníze, zvyšuje kvalitu dat a bezpečnost procesů. Řídící jednotkou je automatický job-planner, což je časovač a spouštěč procedur a reportů. Zajistí správnou posloupnost operací, avizuje úspěšné operace a chybové stavy. Rozesílá emaily s reporty (přecenění, zprávy pro podílníky, …), spouští importy/exporty (KL, obchody, výpisy BÚ, …), spouští procedury (přecenění, výnosů, výkonnost, ...) Uživatel je ušetřen rutinních činností a zbývá mu více času na kontrolní aktivity. Výsledkem je nižší chybovost, vyšší efektivita a rychlost zpracování, nižší náklady.

Naše priorita č. 3 je PŘÍVĚTIVOST A INTUITIVNOST 

Ovládání je shodné s prohlížečem (IE, CHROME, MOZILLA, SAFARI) Systém je přehledně rozdělen do roletových menu. Funkčnost je doplněna kontextovými menu. Grafické rozhraní je osazeno moderními ovládacími objekty TELERIC. Ve všech evidenčních a pracovních formulářích je jednotné velmi flexibilní filtrování, sortování a grupování. Pomocí vlastních pohledů si přizpůsobíte rozložení dat ve formuláři. Všechny evidence lze exportovat do formátů html, xls, csv, xml, txt, pdf. Veškeré tiskové sestavy lze exportovat do formátů txt, rtf, xls, pdf. K dispozici jsou české a anglické prostředí. V maximální míře se snažíme vyjít vstříc požadavkům

 

 

123movies