cs-CZen-GB
SMLOUVA MEZI UŽIVATELEM A Meritum

Web Meritum se sestává z webových stránek provozovaných Meritum.

Web Meritum je vám nabízen pokud akceptujete podmínky obsažené v této smlouvě bez jakých koliv výhrad či modifikací. Pokud budete nadále využívat služeb Meritum budeme to považovat za souhlas s touto smlouvou.

MODIFIKACE PODMÍNEK POUŽITÍ

Meritum si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky, včetně, ale ne jen, změn cen za něž je obsah webu Meritum poskytován.

LINKY NA SITEY TŘETÍCH STRAN


Web Meritum může obsahovat linky na site třetích stran ("linkované sitey"). Linkované sitey nepodléhají kontrole webu Meritum a web Meritum není zodpovědný za jejich obsah, včetně obsahu jakékoliv sitey linkované z linkované sitey nebo jakých koliv změn v obsahu linkovaných siteů. Meritum není zodpovědný za webcasty nebo jiné formy přenosů z linkovaných siteů. Meritum poskytuje tyto linky jenom jako jakýsi bonus a zahrnutí jakéhokoliv linku neznamená, že jsme v jakémkoliv spojení s linkovanou siteou nebo jejími provozovateli.

ŽÁDNÉ NEZÁKONNÉ NEBO ZAKÁZANÉ POUŽITÍ


Podmínkou použití služeb webu Meritum je, že jej nebudete používat k žádnému účelu, který je nezákonný nebo zakázaný těmito podmínkami.Nesmíte web Meritum používat žádným způsobem, který může poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit web Meritum nebo který  interferuje s použitím tohoto webu někým jiným. Nesmíte získávat nebo se pokoušet získávat informace žádným ze způsobů, který pro vás neby výslovně určen.

POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

Web Meritum může obsahovat diskusní fóra, blogy, osobní webové stránky, uživatelské komentáře, nahrané soubory, novinky, maillisty, chaty, kalendáře a jiné komunikační služby navržené pro kumunikaci se širokým okruhem uživatelů ("Communication Services"). Souhlasíte s tím, že komunikační služby akceptují a transferují jen materiál, který je pro danou komunikační službu určen. Jako přiklad uvádíme některé (ale ne všechny) činnosti, kterým se musíte vyhnout při využívání komunikačních služeb:

 • Pomluvy, nadávky, harrashment, vyhrožování nebo jiné porušování zákonných norem (jako jsou právo na soukromí) a další.

 • Publikovat, zasílat, uploadovat, distribuovat nebo rozšiřovat jakýkoliv nevhodný, neuctivý, pomluvný, nezákonný, obscéní, neslušný materiál, téma, jména nebo informace.

 • Uploadovat soubory, které obsahují software nebo jiný materiál chráněný zákony na ochranu osobního duševního vlastnictví (nebo zákony na ochranu soukromí) pokud jste ovšem neobdrželi povolení k nakládání s tím to materiálem nebo nejste vlastníky příslušných práv.

 • Uploadovat soubory, které obsahují viry, poškozené soubory nebo jakýkoliv software, který může zhoršit činnost cizích počítačů.

 • Propagovat, nabízet k nákupu nebo prodeji zboží nebo služby za jakým koliv businness účelem, pokud komunikační služba takové správy specificky nepovoluje.

 • Provozovat pyramidové hry nebo nigerijské dopisy.

 • Stahovat soubory, o kterých víte, nabo byste měli vědět, že nejsou umístěny v souladu s autorskými právy.

 • Falzifikovat nebo odstraňovat informace o autorství, legální nebo jiné náležité informace nebo proprietální označení nebo štítky původu nebo zdroje softwaru nebo jiných materiálů obsažených v uploadovaných souborech.

 • Zakazovat nebo překážet ostatním uživatelům v používání komunikačních služeb.

 • Porušovat jakákoliv nařízení nebo podmínky použití spojené s některou s komunikačních služeb.

 • Získávat a shromažďovat informace o ostatních uživatelích jako @-mailové adresy, bez jejich souhlasu.

 • Porušovat jakákoliv nařízení nebo zákony.
Meritum není schopen monitorovat veškeré komunikační služby. Ale vyhrazuje si právo tak činit a odstranit veškeré materiály, které se vymykají těmto pravidlům. Meritum si také vyhrazuje právo vám zabránit využívat komunikačních služeb bez udání důvodu.

Meritum si vyhrazuje právo prozradit informace o vás oficiálním orgánům, které na to mají právo, editovat nebo odstranit jakékoliv příspěvky v jakékoliv části portálu Meritum jak uzná za vhodné.

Vždy když vkládáte informace o sobě nebo o svých dětetch do komunikační služby, zvyšte pozornost. Meritum nekontroluje ani neschvaluje obsah komunikačních služeb a tudíž za něj není zodpovědný. Moderátoři a hostitelé nejsou autorizovanými mluvčími Meritum a proto jejich názory nemusí reflektovat názory Meritum.

Materiály uploadované do komunikačních služeb mohou být subjektem omezení použití, reprodukce a/nebo rozšiřování. Jste zodpovědni za dodržování takovýchto omezení.

MATERÁLY POSKYTOVANÉ WEBU Meritum NEBO POSLANÉ NA JAKOUKOLIV STRÁNKU Meritum

Meritum nevyžaduje vlastnictví materiálů, které poskytujete (včetně zpětné vazby a návrhů) nebo posíláte, uploadujete, vkládáte nebo odesíláte na jakoukoliv stránku Meritum nebo asociovaných služeb (dohromady "zaslání"). Ovšem zasláním vašeho materiálu garantujete Meritum   a jeho poskytovatelům služeb sublicence potřebné k provozování internetových služeb bez omezení kopírování, distribuce, přenosu, veřejného zobrazení, veřejného předvádění, reprodukce, editace, překladu, změny formátování vašeho zaslání; a publikování vašeho jména ve spojení s vaším zasláním.

Nikdo vám nebude platit za takovéto využití vašeho zaslání. Meritum není nijak vázán zveřejnit nebo odstranit vaše zaslání kdykoliv se mu zlíbí.

Zasláním zaslání se zaručujete, že reprezentujete sami sebe a že máte veškerá práva vyžadovaná ve spojení s publikováním a poskytováním zasílaného materiálu, jak zde bylo popsáno.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V NEBO DOSTUPNÉ SKRZE WEB Meritum MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. DO INFORMACÍ ZDE JSOU PERIODICKY PŘIDÁVÁNY ZMĚNY. Meritum A/NEBO DOVAVATELÉ MOHOU PROVÁDĚT VYLEPŠENÍ A/NEBO ZMĚNY VE WEBU Meritum KDYKOLIV. RADY OBDRŽENÉ NA WEBU Meritum BY NEMĚLY BÝT BRÁNY JAKO SPOLEHLIVÉ PRO OSOBNÍ, MEDICÍNSKÁ, ZÁKONNÁ NEBO FINANČNÍ ROZHODNUTÍ A MĚLY BY BÝT KONSULTOVÁNY S VHODNÝMI PROFESIONÁLY VE SPECIFICKÉ OBLASTI, KTEŘÍ MOHOU POSKYTNOUT RADU ODPOVÍDAJÍCÍ VAŠÍ SITUACI.

Meritum A/NEBO JEHO DODAVATELÉ NEČINÍ ŽÁDNÝ ZÁVAZEK OHLEDNĚ PŘIMĚŘENOSTI, SPOLEHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, VČASNOSTI ČI PŘESNOSTI INFORMACÍ, SOFTWAREU, PRODUKTŮ, SLUŽEB A  GRAFIKY OBSAŽENÉ NA WEBU Meritum ZA JAKÝMKOLIV ÚČELEM. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE DOVOLENÉ PŘISLUŠNÝMI ZÁKONY VŠECHNY TAKOVÉTO INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBY A GRAFIKA JSOU PODÁVANY "TAK JAK JSOU" BEZ ZÁRUKY NEBO PŘEDPOKLADU ŽÁDNÉHO DRUHU. Meritum A/NEBO JEHO DODAVATELÉ TÍMTO ZPŮSOBEM VYLUČUJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PŘEDPOKLADY TÝKAJÍCÍ SE TĚCHTO INFORMACÍ, SOFTWARE, PRODUKTŮ, SLUŽEB A GRAFIKY VČETNĚ VŠECH VYPLÍVAJÍCÍCH ZÁRUK NEBO PŘEDPOKLADŮ VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NENESOULADU SE ZÁKONEM.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE DOVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ Meritum ANI JEHO DODAVATELÉ ODPOVĚDNI ZA ŽÁDNÝ PŘÍMÝ, NEPŘÍMÝ, TRESTNÝ, VEDLEJŠÍ, SPECIÁLNÍ, VÝSLEDNÝ EFEKT NEBO ŠKODU NEBO JAKOUKOLIV ŠKODU V NICH ZAHRNUTOU, BEZ OMEZENÍ, POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ ZTRÁTOU DAT NEBO UŠLÝM ZISKEM VYPLÍVAJÍCÍM JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝKONNOSTI WEBU Meritum SE SPOŽDĚNÍM NEBO ZPŮSOBENÉ NESCHPNOSTÍ WEBU Meritum NEBO PŘIDRUŽENÉ SLUŽBY POSKYTOVAT SLUŽBY NEBO JAKOUKOLIV INFORMACÍ, SOFTWAREM, PRODUKTEM, SLUŽBOU NEBO GRAFIKOU OBDRŽENOU POMOCÍ WEBU Meritum NEBO JINAK VYPLÍVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ WEBU Meritum AŤ ZALOŽENÉ NA SMLOUVĚ, BEZPRÁVÍ, NEDBALOSTI, PŘÍSNÉM ZÁVAZKU NEBO ČEMKOLIV JINÉM I KDYŽ PROVOZOVATEL Meritum NEBO KTEŘÍKOLIV Z JEHO DODAVATELŮ BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI ŠKOD. JELIKOŽ NĚKTERÉ STÁTY/SOUDNÍ ÚŘADY NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI PRO DŮLEŽITÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, OMEZENÍ ZMÍNĚNÁ VÝŠE SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. POKUD JSTE NESPOKOJEN(A) S JAKOUKOLIV ČÁSTÍ SLUŽEB POSKYTOVANÝCH WEBEM Meritum NEBO S JAKOUKOLIV PODMÍNKOU JEHO POUŽÍVÁNÍ MÁTE MOŽNOST NEPOKRAČOVAT V JEHO PUŽÍVÁNÍ.

KONTAKT : nadalapka@seznam.cz

UKONČENÍ/OMEZENÍ PŘÍSTUPU

Meritum si vyhrazuje právo vám podle svého vlastního uvážení zabránit v přístupu na tento web a k využívání přidružených služeb nebo jakékoliv jejich části a to kdykoliv a bez upozornění. OBECNĚ za účelem maximálního prostoru dovoleného zákomen, toto ustanovení se řídí zákony státu Washington, U.S.A. a vy tímto souhlasíte býti pod výhradnou jurisdikcí a soudem soudu v okrese King, Washington, U.S.A. ve všech věcech týkajících se webu Meritum. Použití webu Meritum je zakázáno pod jakoukoliv jurisdikcí, která nedá průchod všem opatřením těchto podmínek, včetně tohoto odstavce. Souhlasíte, že žádné joint venture, partnerství, zaměstnání, nebo agenturní vztah neexistuje mezi vámi a Meritum jako výsledek této smlouvy s webem Meritum. Meritum výkon této smlouvy je subjektem existujících zákonů a zákonných procesů a nic obsažené v této smlouvě neovlivňuje právoMeritum přizpůsobit se vládním či soudním nařízením a zákonným podmínkám a požadavkům spojeným s užíváním informací shoromažďovanými nebo poskytovanými webem Meritum s  respektem k takovémuto použití. Pokud se stane, že jakákoliv část této smlouvy bude shledána nevalidní nebo nevykonatelnou podle aplikovaného práva, (ale nejen to), výše zmíněné vyloučení zodpovědnosti nebo omezení záruky, invalidní nebo nevykonatelná část bude myšlena jako nahražená vykonatelnou, která nejvíce odpovídá originální a zbytek smlouvy zůstává v platnosti. Pokud zde není řečeno jinak, tato smlouva utváří celý vztah mezi uživatelem webu Meritum a webemMeritum a nahrazuje veškeré případné své předchůdce, současné komunikace a návrhy, ať již elektronické, orální či psané mezi uživatelem a Meritum ve vztahu k webu Meritum. Tištěná verze této smlouvy a všech poznámek dodaných elektronickou formou je přípustná ve všech soudních nebo administrativních procesech postavených na nebo vztahujících se k této smlouvě ve stejné míře a subjetem stejných podmínek jako ostatní jako ostatní dokumenty a záznamy původně pořízené a udržované v tištěné podobě. Jest výslovným přáním stran, aby tato smlouva a všechny dokumenty s ní spojené byly koncipovány v jazyce anglickém.

POZNÁMKY KE COPYRIGHTU A OCHRANNÝM ZNÁMKÁM:

Veškerý obsah webu Meritum je Copyright 2016 Meritum Software a/nebo jeho dodavatelů. Všechna práva vyhrazena.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Jména skutečných firem a produktů zde zmínených mohou být ochrannými známkami jejich vlastníků.

Příklady firem, organizací, produktů, lidí a událostí zde vylíčené jsou fiktivní. Žádná asociace s jakoukoiliv reálnou firmou, organizací, produktem, osobou nebo událostí není záměrná.

Všechna práva, která zde nejsou výslovně uvedena, jsou garantována.

POZNÁMKY A PROCEDURY PRO VYMÁHÁNÍ PORUŠENÍ COPYRIGHTU

Podle titulu17, Zákoníku Spojených států, sekce 512(c)(2), oznámení o porušení copyrightu podle copyrightového práva Spojených států by měly být zasílány poskytovatelem služby určenému agentovi. JAKÉKOLIV DOTAZY IRELEVANTNÍ K NÁSLEDUJÍCÍ PROCEDUŘE ZŮSTANOU BEZ ODEZVY. Viz Procedury a oznámení pro oznámení porušení copyrightu.Đ.
Pokus o přesný překlad originálu, ale může te se tam dočíst, že by to nejspíš mělo zůstat v angličtině, takže si přepněte do anglické verze  a přečtěte si to v originále. Dalo mi to docela zabrat a i tak je to určitě plné nepřesností. Zajímalo by mě jestli to někdo čte? Já jsem to totiž přečíst musel, když jsem to chtěl přeložit, a jsou to "fakt drsný hlody". Prostě jsem chtěl mít překlad DotNetNuku kompletní ;-)
123movies